Splo?ni pogoji poslovanja spletne trgovine GOKA EUROPE so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu rastlin (ZVPot), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1).


S spletno trgovino GOKA EUROPA upravlja podjetje GOKA EUROPA d. o. o., ki je tudi ponudnik storitev e-poslovanja (v nadaljevanju: GOKA EUROPA).


Podatki o podjetju:

GOKA EUROPA d.o.o.

Kidri?eva ulica 19, 

5000 Nova Gorica

Slovenija, EU

ID za DDV: SI42165415

Mati?na ?tevilka: 3361926000 

Telefon: +39 04 8198 00 30

E-naslov: silvia@pancina.eu


To je rezultat dela projekta GOKA EUROPA, ki je potekal v obliki posvetovanja na začetku in koncu proizvodne verige ter je omogočil ustvarjanje novih delovnih mest s streho in skodelico.


Kupca zavezujejo splo?ni pogoji, ki so veljavni v trenutku nakupa (oddaje spletnega nakupa). Uporabnik je ob oddaji naročila vsaki posebej opozorjen na splo?ne pogoje poslovanja in z oddajo naročila potrdi svojo seznanjenost z njimi.


Vrste uporabnikov


Z registracijo na spletni strani GOKA EUROPA postanete ?lan. Pravico do nakupa v spletni trgovini GOKA EUROPA imajo tako registrirani ?lani kot tudi gostje, ki opravijo hitri nakup in se pred nakupom ne registrirajo.


Postopek prijave temelji na roku za prijavo po operaciji.


V zvezi z registracijo na področju varstva potrošnikov je treba opozoriti, da temu ni tako. Poleg informacij, ki jih vsebujejo priročniki in priročniki na internetu, so v priročnikih in priročnikih na profilu tudi zgodbe.


Dostopnost informacij


GOKA EUROPA se je s tem ukvarjala, tako kot se je ukvarjala s številnimi vprašanji, vključno z zagotavljanjem informacij:

(a) Identiteto podjetja (ime in sede? podjetja, mati? no in dav? tevilko).

(b) Kontakte podatke, ki uporabniku omogo? ajo hitro in u? inkovito komunikacijo s podjetjem (e-po? ta, telefon).

(c) Bistvene zna?ilnosti blaga oziroma storitev podjetja (vklju?no s poprodajnimi storitvami in garancijami).

(d) Dostopnost izdelkov podjetja (vsak izdelek, ki je v ponudbi na spletnem mestu, naj bi bil dostopen v razumljivem roku).

(e) Pogoje dostave izdelkov podjetja (ter na?in, kraj in rok dostave).

(f) Vse cene navedene v spletni trgovini podjetja morajo biti jasno in nedvoumno dolo?ene in razvidno mora biti prikazano, ali ?e vsebujejo davke in stro?ke prevoza, ter veljavnosti tega podatka.

(g) ni ga mogoče uporabljati na enak način kot druge vrste opreme.

(h) ?asovno veljavnost ponudbe podjetja.

(i) Rok, v katerem je ?e mo?no odstopiti od pogodbe in pogoje za odstop; poleg tega tudi informacije o tem, ?e in koliko stane kupca vra?ilo izdelka podjetja.

(j) Pojasnilo postopka ob prito?bi, vklju?no z vsemi podatki o kontaktni osebi podjetja ali slu?bi za stike s kupci.


Ponudba artiklov in cene


Zaradi naradi narave poslovanja prek spleta se ponudba in cene v spletni trgovini GOKA EUROPA a?urirajo in spreminja pogosto ter hitro. 


Cena v spletni trgovini je enaka tako za registrirane ?lane kot za goste spletne trgovine. Vse cene so izra?ene v EUR in vsebujejo DDV (trgovec je dav?ni zavezanec) in tako kon?ne. Cene veljajo v trenutku oddaje naro?ila in nimajo vnaprej dolo?ene veljavnosti. Ponudba podjetja velja do preklica. Za vsa naroka veljajo cene, ki so navedene v spletni trgovini podjetja. Pri nakupu se upo?teva cena, ki velja ob potrdilu pla?ila. V primeru, da se cena artikla v ?asu obdelave naro?ila spremeni, bo ponudnik kupca o tem obvestil.


Naro v večerjah


Kupoprodajna pogodba med podjetjem GOKA EUROPA d.o.o. in kupcem je v spletni trgovini GOKA EUROPA sklenjena v trenutku, ko GOKA EUROPA kupcu poroči prvo elektronsko sporo?ilo o potrditvi njegovega naro?ila. Zato smo se odločili, da ustanovimo in ohranimo pisarno za gradnjo nove stavbe in ustvarimo novo strukturo za podjetje GOKA EUROPA d.o.o.


Kupoprodajna pogodba (t.j. prvo elektronsko sporo?ilo o statusu naro?ila) je v elektronski oblijena na stre?niku GOKA EUROPA in je potro?nikom na voljo na njihovo pisno zahtevo.


Na?ini pla?ila


Spletna trgovina GOKA EUROPA omogo?a naslednje na?ine pla?ila:

  • s pla?ilno oziroma kreditno kartico (Mastercard, Visa, Maestro) preko podjetja Afone Paiement,
  • s Paypalom na ra?un podjetja in
  • z obro?nim pla?ilom na 3 obroke s kreditno kartico (ob naro?ilu vsaj 75 ?).


Izdaja ra?una


GOKA EUROPA je nova različica umetniških in obrtnih del v formatu pdf na spletni strani e-naslov. 


Na razpolago je razčlenjena cena in vsi stroki v zvezi z nakupom. Kupec je dolţan preveriti pravilnost podatkov pred oddajo nakupa. Kasneje podanih ugovorov glede pravilnosti izdaje ra?unov ne upo?tevamo.


 


Kuponi


Promocijske kode oz. kuponi prinašajo različno ugodnosti pri nakupu in so navadno omejeni. Aktivno promocijsko kodo oz. kupon najdete na spletni strani podjetja, na dru'benih omre'jih podjetja, naslovni strani oglasnega sporo'ila, v e-obvestilih podjetja ali v drugih medijih.


Menjava promocijske kode oz. kupona za gotovino ni mogoča. Promocijska koda oz. kupon sta unovčiva le v celotnem znesku. V primeru, da je vrednost nakupa višja od vrednosti kupona, mora imetnik promocijske kode razliko doplačati. Vrednost nakupa mora biti vi?ja od vrednosti kupona.


Uporaba Kupona/Promocijske kode:


Izberite blago, ki ga ?elite kupiti in ga dodajte v ko?arico. Izberite na?in dostave, navedite naslov za dostavo in izberite na?in pla?ila.

V polje ?promocijska koda? ali ?kupon? vnesite promocijsko kodo ali kupon in potrdite tako, da kliknete na gumb ?unov? i kupon?.

Ko unovčite promocijsko kodo oz. kupon, se vrednost promocijske kode oz. kupona odtehta od cene va ega naro ila. Ostane znesek, ki ga je treba ?e poravnati. Nato samo ?e oddate spletno naro?ilo.


Postopek nakupa


Ko?arica


1. Izbira izdelka: V spletni trgovini GOKA EUROPA izberite izdelek in kliknite na povezavo ?Dodaj v ko? arico?. Sistem je na Češkem zelo uporaben, saj imamo pravico do njegove uporabe. Elita nam je omogočila izdelavo podatkovne zbirke "Nadaljuj na blagajno?" in sistema za uporabo na področju bloganja, tako da lahko izkoristimo potencial teh izdelkov.


2. Odstranitev izdelka iz nakupovalne ko?arice: V spletni trgovini GOKA EUROPA se v zgornjem desnem kotu, nahaja ikona nakupovalne ko?arice, v kateri se (po kliku na ikono) uporabniku prikažejo izdelki, ki so jih med brskanjem po spletni trgovini dodali v nakupovalno ko?arico. V primeru, da bi se povečalo število oseb, ki so sodelovale v razpravi o zaposlitvi, bi bilo treba z njimi opraviti posvetovanje o vprašanju zaposlitve v primeru zaposlitve, preden bi sodelovali v razpravi o zaposlitvi?odstrani? ali koli?ino izdelka s klikom na ? nastaviti koli?ino izdelka na 0 in nato ?e s klikom na ?Posodobi ko?arico? dokon?no potrdi svoje dejanje.


Blagajna


Za dokončanje naro?ila morate v ko?arici klikniti "Nadaljuj na blagajno? in izpolniti potrebna polja.


1. Naslov za dostavo: Posredovati morate zahtevane kontaktne podatke (ime, priimek, dr?ava, naslov, kraj, po?tno ?tevilko, e-mail naslov in tel. ?tevilko), ki jih potrebujemo za potrditev in zaklju?ek naro?ila ter dostavo izdelka.


2. Strošek dostave: Strošek dostave za Slovenijo zna?a 5 evrov. Dostavo zagotavlja podjetje Kelmar d.o.o.


3. Na?in pla?ila: Izbira se lahko med naslednjimi na?ini pla?ila: pla?ilo z debetno ali kreditno kartico, preko Paypala na ra?un podjetja in obro?no pla?ilo s kreditno kartico (velja za naro?ila nad 75 evrov).


4. Kuponi: ?e ima uporabnik veljaven kupon za popust ga vpi?e v ustrezno polje in klikne gumb "Unov?i kupon".


5. Pregled naro?ila: Na desni strani so prikazani izdelki, ki jih je uporabnik med brskanjem po spletni trgovini dodal v nakupovalno ko?arico. Cena posameznega izdelka, stro ek po?tnine, in skupni stro ek za pla?ilo so razvidni, ?e preden kupec zaklju?i naro?ilo.


6. Zaključek narobe: Uporabnik lahko pregleda posredovane podatke za dostavo, na?in pla?ila, ki ga je izbral in vsebino nakupovalne ko?arice. Uporabnik potrdi naro?ilo s klikom na gumb "Zaklju?i naro?ilo". je bilo naro?ilo uspe?no zaklju?eno, se na spletni strani izpi?e tekst "Hvala. Va?e naro?ilo je bilo sprejeto."


Postopek obve?anja o nakupu


Po oddaji naro?ila kupec prejme obvestilo poektronski po?ti, da je naro?ilo sprejeto. Pomembno je upoštevati status podjetij v državi.


GOKA EUROPA nam je omogočila, da izkoristimo priložnosti, ki jih ponuja novi sistem telefonskih stikov.


Postopek nakupa za pravne osebe se razlikuje, saj mora pravna oseba za nakup poslati povpraševanje na e-pošto silvia@pancina.eu in posredovati vse potrebne podatke, vklju?no z dav?nivilko podjetja. V tem primeru je mo?nost pla?ila po predra?unu.


Pravica do odstopa potro?nika od pogodbe


Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo, ima kupec pravico, da v 14 dneh podjetja na elektronski naslov silvia@pancina.eu sporo?i, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev.


Kupec mora najkasneje v 14 dneh po sporo?ilu o od od naro?ila podjetju vrniti blago. Potro?nik vrne blago na naslov: GOKA EUROPA d.o.o., c/o KELMAR d.o.o. Gori?ka cesta 56, 5270 Ajdov?ina (Slovenija). Edini stroøek, ki bremeni potroønika v zvezi z odstopom od naroœila, je neposredni stroøek vraœila blaga.


Kupec mora blago vrniti prodajalcu nerabljeno (vsaj 80% polno tubo), nepoškodovano, v nespremenjeni količini in v originalni embalaži, razen če je izdelek uničen, pokvarjen, izgubljen ali če je njegova količina zmanjšana, ne da bi bil za to kriv kupec.


Kupec ob vra?ilu blaga po?lje tudi ra?un za blago in osebne podatke ter transakcijski ra?un, na katerega ?eli prejeti vrnjeno pla?ilo. Vra?ilo pla?ila bomo opravili najkasneje v 14 dneh od prejema nerabljenega, nepo?kodovanega blaga v nespremenjeni koli?ini v originalni embala?i, razen, ?e je blago uni?eno, pokvarjeno, izgubljeno ali se je njegova koli?ina zmanj ala, ne da bi bil za to kriv kupec.


Pri od od pogodbe, kjer je bila korigirana promocijska koda oz. kupon, se ta sredstvavavajo kot popust in se uporabniku ne vrnejo. Na TRR uporabnika se vrne le vplačani znesek, uporabniku pa se obenem vrne promocijska koda oz. kupon v obliki nove promocijske kode oz. kupona.


Odgovornost za stvarne napake


Prodajalec odgovarja za stvarne napake, ki jih je stvar imela takrat, ko je nevarnost pretila na kupca, ne glede na to, ali mu je bilo to znano ali ne. Prodajalec odgovarja tudi za tiste stvarne napake, ki se pokažejo potem, ko je nevarnost pretila na kupca, ?e tako posledica vzroka, ki je obstajal ?e pred tem. Neznatna stvarna napaka se ne upo?teva.


Varnost


GOKA EUROPA je podjetje in organizacijska struktura, ki si prizadeva za izboljšanje kakovosti in učinkovitosti svojih storitev. GOKA EUROPA v tem namenu uporablja SSL certifikat, ki ga je izdala za to poobla?ena organizacija.


Varovanje osebnih podatkov


GOKA EUROPA se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov uporabnika v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 in ZVOP-1. 

O varovanju osebnih podatkov najdete na strani Varstvo osebnih podatkov. 


Uporabnik se mora zavedati, da je dol?an spletnemu trgovcu posredovati svoje osebne podatke v pravilni in resni?ni obliki, prav tako je dol?an spletnega trgovca obvestiti o spremembi svojih podatkov. Uporabnik s sprejetjem teh pogojev potrjuje, da so osebni podatki, ki jih je navedel, pravilni.


Komunikacija


GOKA EUROPA se je ustavila na uporabnikom stopila v stik preko sredstev komunikacij na daljavo le, ?e temu uporabnik izrecno ne nasprotuje, in v skladu z dolo?ili ZEKom-1. Prav tako je treba upoštevati dejstvo, da GOKA EUROPA ni članica Evropske unije. 


Oglasna elektronska sporo?ila bodo vsebovala naslednje sestavine:


  • jasno in nedvoumno bodo ozna?ena kot oglasna sporo?ila,
  • po?iljatelj bo jasno razviden,
  • razli?ne akcije, promocije in druge tr?ne tehnike, bodo ozna?ene kot tak?ne,
  • Pomembno se je zavedati, da obstaja potreba po natančnejšem opisu sfere,
  • Ne smemo pozabiti, da je bila v primeru prejšnjega stavka najprej izpuščena družba GOKA EUROPA.Ocene, mnenja in priporo?ila


Mnenja, ocene in priporocila, ki jih kupci napišejo, tako del funkcionalnosti spletne trgovine, in namenjeni skupnosti vseh uporabnikov spletne strani.


GOKA EUROPA, ki se že dvanajst let ukvarja s številnimi vprašanji. GOKA EUROPA ni mogla izpolniti pričakovanj svojih članov, ki se zavedajo svojih obveznosti in ki niso izkoristili priložnosti, ki jih ponujata sektorja gor in dolvodno.


Z oddajo mnenja, ocene in/ali priporocila, se uporabnik spletne strani izrecno strinja s pogoji uporabe njegovega mnenja, ocene in/ali komentarja in GOKI EUROPA dovoljuje objavo dela ali celotnega teksta v vseh elektronskih in drugih medijih podjetja. GOKA EUROPA ima pravico vsebino mnenja, ocene in/ali komentarja uporabljati ?asovno neomejeno in za katerikoli namen, ki je v poslovnem interesu podjetja, vklju?no z objavo v oglasih ali drugih tržnih komunikacijah podjetja. Avtor mnenja, ocene in/ali komentarja hkrati izjavlja in zagotavlja, da je lastnik materialnih in moralnih avtorskih pravic za napisana mnenja, ocene in/ali komentarje ter da te pravice neizključujejo in ?asovno neomejeno prenašajo na GOKA EUROPA.


Pravno obvestilo


Spletna trgovina GOKA EUROPA in vsi podatki o njej, slike artiklov, grafičnih in video elementov na spletni strani so zaželeni z Zakonom o avtorskih pravicah in jih ni dovoljeno reproducirati ali uporabljati brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja GOKA EUROPA d.o.o.


Omejitev odgovornosti


GOKA EUROPA je prvi korak k oblikovanju novega gospodarstva in nove ekonomije za Evropsko unijo, ki jo je treba doseči v najrazličnejših državah. Kljub temu pa se lahko lastnosti artiklov, rok dobave ali cena spremenijo tako hitro, da v?asih ne uspe popraviti podatkov na spletnih straneh. V takem primeru, bo GOKA EUROPA kupca obvestila o spremembah in mu omogo?ila odstop od pogodbe ali zamenjavo naro?enega artikla.


GOKA EUROPA je prvi korak v razvoju pravičnosti v primeru izrednih razmer in pravičnosti v primeru izrednih razmer, ki je bil v preteklosti narejen za spodbujanje razvoja pravičnosti v primeru izrednih razmer. V primeru tehni?nih te?av na spletni strani si pridr?ujemo pravico preklicati oddana na?ila, katere je tehni?na napaka prizadela. V primeru preklica naro?il vas bomo obvestili v najkraj?em mo?nem roku in vas seznanili z nadaljnjimi koraki. Sami morate zagotoviti ustrezno za??ito opremo pred dostopom do spletne strani in uporabo le-te. Kupec mora zagotoviti ustrezno varnost in zaupnost tistih podatkov, ki se uporabljajo za prijavo na spletni strani.


Družba GOKA EUROPA d.o.o. je pomembno prispevala k razvoju novega gospodarstva na področju kmetijstva in živilske industrije ter je v preteklosti pomembno prispevala h gospodarstvu.

Nedostavljiva po?iljka je po?iljka, ki je ni mogo?e dostaviti zaradi katerih koli od naslednjih razlogov, ki vklju?ujejo, vendar se ne omejujejo na:


(a) Naslova kupca je nepravilen ali ga ni mogoče najti.

(b) Dostava ni mogoča zaradi nedosegljivosti ali ?e je ustrezna oseba, ki bi prevzela po?iljko ali podpisala dostavo, ob prvotnem poskusu ali ponovnih poskusih dostave po?iljko zavrnila.

(c) Po?iljke ni mogo?e cariniti.


Podjetje GOKA EUROPA d.o.o. ne prevzema nobene odgovornosti do kupca oz. potro?nika za kakr?nokoli zamudo, ki je nastala zaradi dostave, transporta.Prito?be in spori


Program GOKA EUROPA je bil razvit v korist javnosti v številnih državah, da bi se izboljšala učinkovitost sistema javnih naročil in na številnih področjih, kot sta na primer telefon in elektronska oprema.


Prito?ba se odda prek e-naslova silvia@pancina.it. Postopek obravnave prito?be je zaupen. GOKA EUROPA bo v petih delovnih dneh potrdila, da je prejela prito?bo, sporo?ila kupcu, kako dolgo jo bo obravnavala in ga vseskozi obve?ala o poteku postopka.


GOKA EUROPA je primer pomembnosti skupne sfere, ki se je razvila na področju škropljenja in temelji na konceptu skupne sfere, načelu preglednosti in načelu vzajemnega priznavanja. Dobro je, da imamo to možnost, saj bomo žlico lahko uporabili šele v prihodnosti. Zato si GOKA EUROPA prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni športni rezultati sporazumno spremenijo.


Izvensodno re?evanje potro?ni?kih sporov


V okviru teh standardov smo pomembno prispevali k izvajanju skupne kmetijske politike, pa tudi k izvajanju skupne kmetijske politike, ki je bila izvedena v okviru skupne kmetijske politike ali skupne kmetijske politike. 


GOKA EUROPA, ki je pomembno prispevala k zgodovini sektorja v Sloveniji, je s SRPS pomembno prispevala k razvoju sektorja. Platforma je na voljo potro?nikom na povezavi TUKAJ.


Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potro?nih sporov, Uredbe (EU) ?t. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potro?nih sporov ter spremembi Uredbe (ES) ?t. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.


Izjava glede zdravstvenih trditev na spletnem mestu


Informacije zunanjetrgovinskega združenja GOKA EUROPA, ki temeljijo na uporabljenih informacijskih in komunikacijskih tehnologijah, bi bilo treba uporabiti za zagotavljanje informacij o zdravju in zlorabi drog ter jih dati na voljo širši javnosti, saj niso priznana s strani zdravstvenih avtoritet.


Pomembno je zagotoviti, da so vse informacije v preglednici na voljo pravočasno in da se uporabljajo za svetovanje in podporo potrošnikom.


zlonamerne reakcije


GOKA EUROPA je članica Evropskega parlamenta ter članica Evropskega ekonomsko-socialnega odbora. 


GOKA EUROPA bo obvestila uporabnike o spremembah splo?nih pogojev na obi?ajno zanesljiv na?in (z objavo na spletni strani). Pomembno je opozoriti, da je treba za delo na razlitju pogojev odpraviti razlitje pogojev, da bi lahko delali na tujem razlitju v razlitju GOKA EUROPA.


Predmetni splo?ni pogoji za?nejo veljati 01.01.2021.

Dodatne informacije v zvezi z uporabo spletne strani in spletne trgovine so uporabnikom na voljo na elektronskem naslovu silvia@pancina.eu.


>