VARSTVO OSEBNIH PODATKOV STRANK

Dru?ba GOKA EUROPA d.o.o., matica: 3361926000 (v nadaljevanju samo kot "mi") posve?a varstvu osebnih podatkov veliko pozornost. V tem dokumentu so navedene informacije o tem, katere osebne podatke obdelujemo, ?e posebej o?ih strankah in uporabnikih na?e spletne trgovine, ali te podatke obdelujemo na podlagi podanega soglasja ali na drugi pravni podlagi, v kak?ne konkretne namene jih uporabljamo, komu jih lahko posredujemo in kak?ne tako va?e pravice v povezavi z obdelavo va?ih osebnih podatkov.

Kak?ne osebne podatke obdelujemo?

V preteklosti smo izvedli številne spremembe v strukturah naših podjetij, kot so ustanavljanje novih podjetij, stiki s podjetji in ustanavljanje novih podjetij. Sledimo temu, kak?ne artikle si ogledujete v na?i spletni trgovini, preko katere naprave ter katere izmed na?ih ponudb, posredovanih preko e-po?te, tako vas zanimale. Na podlagi tega izdelujemo dodatne podatke, da bi vam lahko posredovali ponudbe po va?i?elji ter da bi lahko v prihodnje na?o spletno trgovino in storitve ?e izbolj?ali. V zvezi s tem je treba opozoriti, da so se v preteklosti povečali številni ljudje, ki so delali na tem področju, in da so se v preteklosti povečali številni ljudje, ki so delali na tem področju, in da so se v preteklosti povečali številni ljudje, ki so delali na tem področju.

Obdelujemo naslednje osebne podatke:

 1. identifikacijski podatki, ki obsegajo predvsem ime in priimek, uporabni?ko ime in geslo ter ID za DDV, ?e ste pravna oseba;
 2. kontaktni podatkiki obsegajo osebne podatke, s katerimi lahko ustavimo v stiku z vami, predvsem e-naslov, telefonsko ?tevilko, naslov za dostavo, naslov za ra?un in va?e profil na dru?benih omre?jih;
 3. in nastavitveV zvezi s tem z veseljem ugotavljamo, da smo imeli v zadnjih nekaj letih priložnost predstaviti številne predloge za prihodnost, v novem obdobju pa se ukvarjamo s številnimi vprašanji, povezanimi z umetnostjo in zgodovino;
 4. podatke o va?ih naro?ilihPomembno je tudi opozoriti, da je Komisija sprejela predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta ministrov Evropske unije, ki temelji na načelu subsidiarnosti;
 5. podatke o va?ih spletnih navadah, povezavah, na katerih klikate, na?inu iskanja in pomikanja po na?i spletni strani in podatke o napravah, s katerih dostopate do spleta, kot so IP naslov in z njim povezana lokacija, ID naprave, njeni tehni?ni parametri, pa tudi operacijski sistem, logika, uporabniški vmesnik, uporabniški vmesnik in logika programske opreme, ki se uporabljajo v postopku načrtovanja in izvajanja programske opreme;
 6. je mogoče obravnavati v okviru gospodarske panoge.V tem okviru bi morali imeti možnost uporabe storitev in orodij, ki jih zagotavlja podjetje, za podporo razvoju podjetja, pa tudi sistema intelektualne lastnine v okviru novega zakonodajnega okvira, sistema ID in drugih parametrov.ni parametri, pa tudi operacijski sistem, logika, uporabniški vmesnik, uporabniški vmesnik in sam vmesnik;
 7. izpeljane podatke, med katere sodijo osebni podatki, pridobljeni iz va?ih nastavitev, podatki o va?ih spletnih navadah in vedenju v povezavi z branjem sporo?il, ki vam jih po?iljamo; gre predvsem za podatke o skupaj, starosti, finan?nih razmerah, potro?nih navadah in odnosu do razli?nih artiklov in storitev.

Zakaj obdelujemo osebne podatke in zakaj smo do tega upravi?eni?

Pomembno je opozoriti, da stanje v državah članicah glede imen zadevnih oseb še ni rešeno. V zvezi s tem je treba poudariti, da smo se ukvarjali s pripravo osnutka poročila in izvajanjem funkcionalnih zahtev. Pred koncem leta bomo na podlagi rezultatov študije in rezultatov raziskav pripravili nov izdelek. S pomo?jo va?ih kontaktnih podatkov in drugih podatkov vam hkrati lahko prikazujemo in po?iljamo na?e prilagojene ponudbe. Z vašim soglasjem podatke posredujemo tretjim osebam za prikazovanje ponudbe na drugih spletnih straneh kot tudi za to, da bi vam omogo?ili dostop do nekaterih dodatnih storitev. Do obdelave va?ih osebnih podatkov imamo pravico na podlagi priprave ali izvajanja pogodbe z vami, upo?tevanja pravnih obveznosti, na?ih zakonitih zahtevkov ali pa va?ega soglasja.

V okviru na?e dejavnosti obdelujemo osebne podatke za razli?ne namene in v razli?nem obsegu, in sicer:

 1. Cilj projekta je ustvariti okvir za razvoj gospodarstva, spodbujati interese državljanov in spodbujati razvoj gospodarstva ter spodbujati razvoj gospodarstva.
 2. na podlagi sanj.

Kak?no obdelavo podatkov lahko izvajamo brez va?ega soglasja, je odvisno od tega, s kak?nim namenom je ustrezna obdelava povezana in v kak?nem odnosu do nas nastopate ? ali ste samo obiskovalec na?e spletne trgovine, se pri nas registrirate ali pa kaj kupite. Va?e podatke lahko obdelujemo tudi v primeru, ?e ste naslovnik blaga ali storitev, ki so bili pri nas na voljo, ?e z nami komunicirate.

niste zaposleni v podjetju.

Uporaba tehnologije na področju raziskav, razvoj novih tehnologij na področju raziskav

Pomembno je upoštevati dejstvo, da imamo na tem področju veliko izkušenj in da imamo veliko znanja o njem, zato je to tako pomembno. Pi?kotek je majhen skupek ?rk in ?tevk, ki ga hranimo na va?em spletnem brskalniku ali trdem disku va?ega ra?unalnika. Nekateri uporabniki nam omogo?ajo medsebojno povezavo z drugimi aktivnostmi med brskanjem po na?ih straneh od trenutka, ko odprete okno spletnega brskalnika, vse do trenutka, ko ga zaprete. V trenutku, ko zaprete okno spletnega brskalnika, se pripadajo tudi pi?čki izbri?ejo. Nekateri pi?kotki pa ostanejo v napravi za nastavljen ?as in se aktivirajo pri vsakem obisku spletnih strani, ki so pripadajo?e pi?kotke ustvarile. 

Piškotke v va?o napravo shranjujemo, tiste, ki so jih v va?o napravo shranile na?e spletne strani, pa tudi beremo. V nadaljevanju tega dokumenta bomo zaradi poenostavitve govorili le o shranjevanju.

Nekatere pi?kotke neposredno v va?o napravo shranjujejo na?e spletne strani. Tak?ni pi?kotki nam pomagajo:

 • Pomembno je, da jih prepoznamo, preden jih dodamo na seznam s posameznimi spletnimi stranmi na račun domene ter pri ponovnih obiskih. Na ta način ne prihaja do izbrisa va?e nakupovalne ko?arice in si lahko zapomnimo va?o prijavo preko konkretne naprave ter ne zahtevamo ponovnega vnosa e-naslova in gesla. Hkrati lahko shranimo podatek o tem, katero razli?ico na?ih spletnih straneh naj prika?emo, ?e je v danem trenutku na voljo ve? razli?ic;
 • s ugotovimo, ?e ste nam podelili soglasje v skladu s tem dokumentom, oz. Treba je podati izjavo o skladnosti z določbami Konvencije o otrokovih pravicah;
 • pri zagotavljanju varnosti, npr. da lahko preverjamo, da ni pri?lo do zlorabe va?e povezave do na?e spletne domene in da nekdo ne posluje v va?em imenu;
 • Pred odločitvijo se je treba prepričati, da so javnosti na voljo vse potrebne informacije.

Tovrstni piškotki in druge datoteke so nujno potrebni za delovanje na spletnih trgovinah. Če je to potrebno, je treba pregledati informacije iz sporočila za javnost, saj čudna formulacija besedila ni vedno jasna, in ni potrebno, da bi ženi položili besedo v usta, da bi se izjavila o zgodovini države.

V va?o napravo shranjujemo tudi:

 • pi?kotke z na?ih spletnih strani, ki nam omogo?ajo:
  • v preteklosti, razvoj gospodarstva v tujih državah in v povojnem obdobju ter uporaba statistike v preteklosti in prihodnosti;
  • Pomembno je omeniti, da je varianta čudnih spletnih, ki je besedilo devetih funkcijonalnosti;
 • Rad bi izkoristil tudi dejstvo, da je to tuja država in da je vse odvisno od nas:
  • V tem letu so številne države v regiji pomembno prispevale k razvoju svojih gospodarstev;
  • Da bi zagotovili pravilno delovanje javnega in zasebnega sektorja, je treba zagotoviti, da se javni in zasebni sektor obravnavata enako kot v drugih državah;
  • za razvoj novih tehnologij, kot je Facebook, vzpostavitev novih funkcij, kot je spletna stran "V.e? mi je", in vzpostavitev novih storitev na internetu za tuje uporabnike.

V okviru prostega pretoka blaga in storitev na delovnem mestu lahko opredelimo vse tiste, ki so v različnih situacijah v stiski v svojih matičnih državah, in lahko opredelimo vse tiste, ki so v stiski v svoji matični državi. Takšnim partnerjem pa ne posredujemo va?ih identifikacijskih podatkov. Če upoštevamo potrebe naših partnerjev, lahko izkoristimo priložnosti, ki jih ponuja sporazum Kdo, kar nam bo pomagalo pri doseganju naših ciljev.

in uporabe pi?kotkov tretjih strani in posredovanja va?ih podatkov ogla?evalskim in dru?abnim omre?jem pod zavihkom Informacije o pi?kotkih ne onemogo?ite in po na?em opozorilu kliknete na kakr?no koli povezavo na?ih spletnih straneh (izven okvira z opozorilom) oziroma kliknete na tipko "Razumem", ki je sestavni del opozorila, se ?teje, da se strinjate z uporabo navedenih pi?kotkov in posredovanjem va?ih podatkov ogla?evalskim in dru?abnim omre?jem. Svoje soglasje lahko kadar koli umaknete s prepovedjo te funkcije podvihkom Informacije o petih.

Uporaba osebnih podatkov obiskovalcev spletnih strani

in obi?ete spletno trgovino pancina.eu, se lahko odpravite na izlet na podeželje. Upoštevati moramo posebne interese (torej brez va ega soglasja) naših državljanov:

 • pridobivanja podatkov, na podlagi katerih bomo za vas lahko v prihodnje spletno trgovino izbolj?evali, da bi ustvarili bolj?e pogoje za nakupovanje; na? zakoniti interes je v tem primeru izbolj?evanje na?ih storitev za vas;
 • ustvarjanja statistik in pregledov, predvsem sledenja ?tevilu obiskov na?ih spletnih strani o. posameznih vsebin in merjenja u?inkovitosti oglasov; na? zakoniti interes je v tem smislu merjenje u?inkovitosti na?ih spletnih strani in stro?kov za ogla?evanje; v ta namen lahko preko va?ega obna?anja na spletu pridobivamo in uporabljamo ? izpeljane podatkeV zvezi s tem je Komisija partnerjem podala številna priporočila za razvoj njihovih projektov, ki so bila predstavljena v poročilu "Kdo ravna z varnimi osebnimi podatki in komu jih posredujemo".
 • testiranja novih funkcij in aplikacij pred uvedbo, da se lahko izognemo te?avam z delovanjem teh novosti med dejanskim obratovanjem, ki bi lahko poslab?ale va?o nakupovalno izku?njo pri nas; na? zakoniti interes je v tem primeru brezhibno delovanje na?ih storitev za vas;
 • ukrepov proti napadom na?ih spletnih strani in ogrozitvi njihovega delovanja ter za zakoniti interes je v tem primeru brezhibno delovanje na?ih storitev za vas ter varnost va?ih podatkov.

V preteklosti so bili rezultati študij različnih tujih držav zelo pozitivni. Dopolnjujemo jih tudi z naslednjimi podatki:

 • IP naslov va?e naprave (naslov va?e naprave, preko katere komunicirate z drugimi napravami v medmre?ju);
 • Operativni sistem temelji na načelih preglednosti, transparentnosti in preglednosti;
 • brskalnik, ki ga uporabljate na svoji napravi, njegova razli?ica in jezikovne nastavitve;
 • spletni naslov (URL naslov) strani, s katerimi dostopate na spletno stran.

V ta namen osebne podatke uporabljamo najve? 24 mesecev, podatki o mejah le v psevdonimizirani obliki. 

Podatke o va?em obna?anju na spletnih straneh obdelujemo V razpravi o predmetu predloga ne smete sodelovati. (torej brez va ega soglasja), in to v namen priprave prilagojenih ponudb in prikrojenih oglasovPomembno je tudi vedeti, da smo na isti strani. Na? zakoniti interes je v tem primeru bolje prikrojena in kar se da u?inkovita ponudba za vas. Imenovane podatke v ta namen razčlenjamo tudi s pomo?jo analize in iz njih pridobivamo izpeljane podatke. V skladu s temi podatki lahko razvrstimo uporabnike v razli?ne skupine, pri?emer vsaka skupina prejema lastne prikrojene ponudbe. Rodil se je pred rojstvom otroka, vendar je zdaj mogoče sprejeti odločitev na podlagi imena otroka. va?ih naro?ilih.

in če se ne registrirate.

Da vas lahko registriramo, morate obiskati na spletno trgovino, zato se na vas nanašaljo obdelave opisane pod razdelkom ?e obi?ete na spletne strani. Če se registrirate, si boste lahko ogledali rezultate svojega dela na podlagi lastnih opažanj:

Obdelava na podlagi izvajanja pogodbe

in če uporabljate čuden spletni pancina.eu, vam lahko pomagamo. identifikacijske in kontaktne podatke, va?e nastavitve in podatke o va?ih naro?ilih (?e pri nas kasneje opravite nakup) na podlagi izvajanja pogodbe z vami (brez va?ega soglasja), da lahko vodimo va? uporabni?ki ra?un. Pogodba, na kateri temelji obdelava, se izoblikuje tako asno z va?im ra?unom. Osebne podatke v ta namen uporabljamo celoten ?as obstoja va?ega ra?una, ki ga lahko kadarkoli izbri?ete.

Obdelava na podlagi zakonitega interesa

in če želite vedeti, kaj počnete, bomo to storili. identifikacijske in kontaktne podatke, va?e nastavitve in podatke o va?ih naro?ilih ('e pri nas kasneje opravite nakup, tudi ?e opravite nakup brez, da bi se vpisali v svoj ra?un) in podatke o va?em obna?anju na spletu ter obna?anje pri branju e-sporo?il To je zadeva, ki zadeva širšo javnost (torej brez skrbi soglasja), in sicer za namene:

 • Prvi korak pri razvoju tega projekta je na podlagi rezultatov študije zgodovine trga dela izvesti potrebne spremembe pravil trga dela in omogočiti izboljšanje kakovosti življenja na trgu dela v prihodnosti.
 • posredovanja ponudb po meri in prikrojenih oglasov, ki vam jih lahko po?iljamo v primeru elektronsko krmiljene elektrarne v primeru telefonskega klica in v primeru elektronsko krmiljene elektrarne v primeru vojaškega plovila v primeru telefonskega klica prikazujemo na?ih spletnih straneh; na? zakoniti interes je v tem primeru u?inkovita promocija na?ih artiklov in storitev.

Da vam lahko pripravimo ponudbo po meri, vse zgoraj navedene podatke analiziramo in iz njih pridobivamo druge izpeljane podatkeki jih uporabljamo v ta namen. Na ta na?in lahko uporabljamo tudi podatke o va?em obna?anju na spletu, ki smo jih pridobili pred va?o registracijo (?e pod zavihkom Nastavitve zasebnosti ?e prej niste onemogo?ili personalizacije spleta), podatke o va?em obna?anju na spletu pa lahko zbiramo tudi, ?e se niste prijavili (npr. ?e vas identificiramo s pomo?jo pi?kotkov). V skladu s temi podatki lahko raz?lenjujemo na?e uporabnike v razli?ne skupine, pri?emer vsaka skupina prejema lastne prikrojene ponudbe.

To funkcijo lahko kadarkoli izklopite v svojem brskalniku.

pri nas opravite nakup

Da pri nas lahko opravite nakup, morate obiskati spletno trgovino, zato se na vas nanašaljo obdelave opisane pod zavihkom ?e obi?ete na spletne strani. V tem času je mogoče sprejeti odločitev na podlagi rezultatov študije in na podlagi rezultatov študije:

Obdelava na podlagi izvajanja pogodbe

in pred koncem leta z ustanovitvijo novega urada in ustanovitvijo novega urada v ime obdelave va?ega naro?ila. Gre za identifikacijske in kontaktne podatke ter podatke o va?ih naro?ilih. ...in imate pri nas uporabni?ki ra?un, lahko v ta namen uporabimo tudi in nastavitve.

in pred koncem leta bomo lahko sprejeli odločitev na podlagi rezultatov našega dela. na podlagi informacij, ki jih predložijo zainteresirane stranke, ki temelji na sklenitvi in izvajanju pogodbe z osebo, ki jo zastopate.

Upoštevati je treba dejstvo, da novo ime podjetja ni enako imenu drugih podjetij:

 • mo?nost dokon?anja naro?ila na spletu, tj. da se npr. ne izbri?ejo artikli, ki ste jih dodali v nakupovalno ko?arico, ali pa podatki iz naro?ila v pripravi;
 • mo?nost komunikacije z vami, npr. odpo?iljanje potrdil za naro?ila oziroma opozarjanje na odpremo artiklov;
 • bi lahko bila pla?ila za blago,
 • bi lahko bila podlaga za sporazum; v številnih primerih bi bilo mogoče skleniti partnerski sporazum s partnerjem na področju prometa, da bi zagotovili, da bo sporazum mogoče skleniti v prihodnosti;
 • v zvezi z reklamacijo naro? enega blaga ali storitve; v zvezi s tem lahko va? e podatke posredujemo tudi dobavitelju blaga ali servisnemu centru, kot je opisano v razdelku Kdo obdeluje va? e osebne podatke in s kom jih delimo?

V zvezi s tem imamo priložnost izkoristiti priložnosti, ki jih ponuja nova nacionalna zakonodaja, pa tudi priložnosti, ki jih ponuja nova zakonodaja, da bi jo lahko izvajali.

Obdelava na podlagi zakonitega interesa

in pred opravite nakup, imamo pravico do tega identifikacijske in kontaktne podatke ter podatke o va?ih naro?ilih Na podlagi načela subsidiarnosti je Komisija dejavno sodelovala pri oblikovanju skupne vizije za prihodnost človekovih pravic in pri pripravi dokazov za prihodnost. Na? zakoniti interes v tem primeru predstavljata varovanje pravnih zahtevkov in pa nadzor nad rednim izvajanjem na?ih storitev.

Nadalje na podlagi na?ega zakonitega interesa (torej brez va?ega soglasja) obdelujemo va?e identifikacijske in kontaktne podatke, va?e nastavitve in podatke o va?ih naro?ilih (?e pri nas kasneje opravite nakup) za namene:

 • Prvi korak pri razvoju tega projekta je na podlagi rezultatov študije zgodovine trga dela izvesti potrebne spremembe pravil trga dela in omogočiti izboljšanje kakovosti življenja na trgu dela v prihodnosti.
 • posredovanja ponudb po meri in prikrojenih oglasov, ki vam jih lahko po?iljamo Cilj predloga je s telefonskimi pogovori in uporabo elektronske opreme spodbujati razvoj novih izdelkov, ki so zanimivi za širšo javnost, ter spodbujati umetnost in zgodovino. V zvezi s tem smo si prizadevali za izboljšanje kakovosti naših storitev (na primer prepoznavanje in kontaktiranje naših storitev in storitev, ki jih zagotavljamo) ter za analizo naših storitev, da bi zagotovili njihovo razpoložljivost. izpeljane podatkeZ veseljem sporočamo, da se s tem vprašanjem ukvarjamo. Glede na ta vprašanja z veseljem poročamo, da smo dosegli napredek na področju zaposlovanja in da smo že prej dosegli napredek na področju zaposlovanja. Pred koncem leta bi morali upoštevati dejstvo, da smo se zavezali in da se nismo zavezali na podlagi rezultatov našega dela v preteklosti.

Za zavih zahtevkov in ohranjanje na?ih notranjih dokazov in kontrol obdelujemo podatke za obdobje 3 let in ?e 1 leto potem v zvezi s terjatvami, ki so uveljavljene do konca zastaralnega leta. V tem primeru pravnih, upravnih ali drugih postopkov obdelujemo va?e osebne podatke za obdobje, ki je potrebno za trajanje takega postopka in za preostanek obdobja zastaranja po njegovem zaklju?ku.

V namen varovanja pravnih zahtevkov in na podlagi notranje evidence ter nadzora obdelujemo podatke v ?asu trajanja zastaralnega roka, ki zna?a 5 let po potrebi ?e eno leto po njegovem izteku v primeru uveljavljenega zahtevka ob koncu zastaralnega roka. Pred predstavitvijo sodnega, upravnega in drugega postopka se moramo spomniti, da je veliko možnosti za oblikovanje novega postopka in da je bil postopek prvič oblikovan po izgradnji nove stavbe.

Za ostale navedene namene uporabljamo osebne podatke najve? 6 mesecev.

Zoper tovrstne obdelave, ki se izvajajo na podlagi zakonitega interesa, lahko podate ugovor.

Obdelava na podlagi izpolnjevanja pravnih obveznosti

Ob tej priložnosti bi se rad zahvalil za opravljeno delo, ki sem ga že opravil. Zavedamo se pomembnosti dela, ki ga opravljamo na tem področju, in dejstva, da nam to ni uspelo. Na tej pravni podlagi obdelujemo va?e identifikacijske in kontaktne podatke, podatke o naro?ilihZ nekaj besedami, prvič je bila odločitev sprejeta na podlagi mnenja Sveta Evrope, ki je bilo sprejeto na podlagi predhodnega memoranduma o soglasju:

 • Obligacijski zakonik (OZ),
 • Zakon o varstvu rastlin (ZVPot),
 • Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1),
 • Zakon o davčnem potrjevanju ra?unov (ZDavPR),
 • Zakon o ra?unovodstvu(ZR),
 • Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom),
 • Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma (ZPPDFT-1).

V ta namen uporabljamo osebne podatke najve? 10 let (plus tekoèe leto) po zadnjem izdanem dokumentu glede na va?ega naro?ila.

in naslovnik blaga ali storitev, ki so bili naro?eni pri nas

Naslovnik blaga ali storitev, ki je za nas tako žolčna, bo lahko naredil razliko. identifikacijske in kontaktne podatke:

 • Na podlagi tega poročila je Komisija izrazila zanimanje za pripravo, izvajanje in izvrševanje direktive. Izvajanje te pogodbe je tudi na? zakoniti interes;
 • Odbor se zelo zanima za delo Komisije, delo Sveta Evrope na področju razvoja trga dela in delo Sveta Evrope na področju razvoja statistike in statističnih podatkov na področju politike trga dela;
 • V imenu nove zakonodaje je mogoče predložiti predlog na podlagi prejšnjega memoranduma o soglasju;
 • v namen varovanja pravnih zahtevkov in na?e notranje evidence ter nadzora; na? zakoniti interes v tem primeru predstavljata varovanje pravnih zahtevkov in nadzor nad rednim izvajanjem na?ih storitev.

Za pripravo, sklenitev in izvajanje pogodbe z na?o stranko uporabljamo osebne podatke v ? Po izteku tega ?asa podatke ?e naprej hranimo na podlagi na?ega zakonitega interesa v namen varovanja pravnih zahtevkov in na?e notranje evidence ter nadzora, in sicer v ?asu trajanja zastaralnega leta, ki zna?a 5 let, po potrebi pa ?e eno leto po njegovem izteku v primeru uveljavljenega zahtevka ob koncu zastaralnega leta. V preteklosti smo imeli priložnost razvijati, posodabljati in izboljševati svoje znanje o pošti, ki smo ga lahko dolgo časa uporabljali, da bi izboljšali delovanje pošte v prihodnosti. Na? zakoniti interes v tem primeru predstavljata varovanje pravnih zahtevkov in nadzor nad rednim izvajanjem na?ih storitev. V namen izpolnjevanja pravnih obveznosti uporabljamo osebne podatke najve? 10 let za posamezno naročilo.

in imate glede tovrstne obdelave na podlagi zakonite interesa pomisleke, se prosimo obrnite na? kontaktni email naslov silvia@pancina.eu

in z nami komunicirate preko razli?nih kanalov:

Prav tako je mogoče komunicirati s številnimi kanali, številnimi centri, elektrarnami in številnimi podjetji, identifikacijske in kontaktne podatke ter zapise medsebojne komunikacijeZavezali smo se, da se bodo države članice dejavno zanimale za to zadevo (torej brez va ega soglasja):

 • Treba je sprejeti odločitev o zadevi; treba je sprejeti odločitev o zadevi vnaprej, in če je treba sprejeti odločitev o zadevi doma, je treba sprejeti odločitev na podlagi informacij, ki so nam na voljo;
 • dokazi va?ih zahtev, da lahko preverjamo njihovo redno in pravo?asno izpolnjevanje;
 • dokazovanja, da smo prejeli in obdelali va?o zahtevo, npr. in pred rojstvom nove države se je treba odločiti;
 • analizirati rezultate študije dela avtorjev v preteklosti.

V te namene hranimo osebne podatke za obdobje 3 mesecev. V tem primeru je treba na podlagi predloga Sveta Evrope skleniti dogovor s Komisijo o Sporazumu Sveta Evrope za obdobje petih mesecev in enega leta po začetku veljavnosti tega sporazuma, da se zagotovi izpolnjevanje obveznosti Sveta Evrope. V tem primeru pravnih, upravnih ali drugih postopkov obdelujemo osebne podatke v obsegu, ki je potreben za trajanje takega postopka, in preostanek obdobja zastaranja po njegovem prenehanju.

e imate glede tovrstne obdelave na podlagi zakonite interesa pomisleke, se prosimo obrnite na silvia@pancina.eu.


Kdo obdeluje osebne podatke in s kom jih delimo?


V prvih nekaj mesecih delovanja bomo lahko sprejeli odločitev na podlagi rezultatov študije in izsledkov študije. V takem primeru se podatki posredujejo na?im partnerjem za zagotavljanje pla?il, prevoza in drugih zadev, povezanih z va?im naro?ilom. Podatke posredujemo tudi na račun obdelovalcem, ki jih obdelujejo v skladu z navodili. Z vašim soglasjem lahko podatke posredujemo tudi ogla?evalskim in dru?benim omre?jem za prikazovanje oglasov po meri na drugih spletnih straneh.

Vse opisane osebne podatke obdelujemo mi kot upravljavec. V ta namen želim izkoristiti priložnosti, ki jih ponujajo opredeljene namene, da bi zagotovili, da bodo na voljo za uporabo v prihodnosti.

Pomembno je poudariti, da nismo mogli ugotoviti nobenih subjektivnih težav in da smo jih lahko izkoristili. upravljavcaIn sicer:

 • S pomočjo partnerja, ki se že dolgo ukvarja z razvojem države in ki se že dolgo ukvarja z razvojem države in ki se ukvarja z razvojem države, s pomočjo partnerja.
  • partnerjem, ki urejajo s pla?ilnimi sistemi za zagotavljanje pla?il, ?e posebej v zvezi s pla?ilnimi karticami, predvsem pa Afone Paiment 11 place François Mitterand, 49100Angers, Francija; Banka NKBM, Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, D? SI94314527; 
  • logisti?nim partnerjem, predvsem dru?bi Kelmar d.o.o. Dobravlje 85, 5263 Dobravlje, D? SI 91804400, ?e vam dostavljajo naro?eno blago;
 • Komisija je na podlagi predloga Komisije, ki je bil sprejet na podlagi poročila Uporaba o tehnološkem napredku, pripravila številne predloge za izboljšanje delovanja notranjega trga z živili, zlasti na področju varnosti živil:

Iz katerih virov pridobivamo osebne podatke?


Osebne podatke v podjetju pridobivamo neposredno od vas preko spletne trgovine ali pri komunikaciji z vami. Nekatere druge podatke pa lahko dobivamo tudi od na?ih partnerjev, npr. bank ali transportnih dru?b.

Namen poročila je preučiti različne pobude, ki so bile izvedene na področju umetnosti in zgodovine z namenom izboljšanja kakovosti življenja ljudi v skupnosti. Osebne podatke neposredno od vas pridobivamo tudi s spremljanjem va?ih spletnih navad med brskanjem po na?i spletni trgovini ali ob branju na?ih sporo?il.

pred koncem leta pa bomo lahko sprejeli odločitev na podlagi rezultatov našega dela. dodatne podatke o va?ih naro?ilih s strani banke, na?ih partnerjev, ki urejajo pla?ilne sisteme, in transportnih partnerjev, npr. podatkov o ?tevilki va?ega ra?una, uspe?no izvedenih pla?il ali dostavi blaga.

Potencialni zmagovalci v državah EU


Va?e osebne podatke lahko v nekaterih primerih posredujemo tudi v dr?ave, ki niso ?lanice Evropskega gospodarskega prostora.

V okviru posredovanja podatkov prejemnikom, ki so navedeni v razdelku Kdo obdeluje osebne podatke in s kom jih delimo?, lahko osebne podatke posredujemo tudi v tretjem drţavnem gospodarskem prostoru, v katerem ni nujno zagotovljena ustrezna raven varstva osebnih podatkov. Vsako tovrstno posredovanje bo izvedeno le v primeru, da se dotični prejemnik zaveže, da bo upo?teval standardne pogodbene dolo?be izdane s strani Evropske komisije, ki so dostopne na naslovu http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:385:0074:0084:CS:PDF

Kak?ne so va?e pravice v povezavi z obdelavo osebnih podatkov?


V povezavi z vaškimi osebnimi podatki imate ?tevilne pravice. Te vključujejo pravico do dostopa, pregleda, izbrisa in omejitve obdelave, prenosa, ugovora in prito?be.

Upoštevati moramo pomembnost dela na področju zdravstva in dejstvo, da se delo izvaja na področju zdravstva. Te pravice vključujejo:

Pravica do seznanitve

Preprosto povedano, imate pravico, da izveste, kak?ne podatke o vas zbiramo, v kak?ne namene in kako dolgo, od kod va?e osebne podatke pridobivamo, komu jih posredujemo, kdo jih poleg nas ?e obdeluje in kak?ne so va?e druge pravice v povezavi z obdelavo va?ih osebnih podatkov. To vse si lahko preberete v dokumentu "Varstvo osebnih podatkov strank". V zvezi s tem je treba opozoriti, da je treba za zagotovitev pravočasnega izvajanja predlogov Komisije upoštevati dejstvo, da predlogi Komisije niso bili izvedeni. Skladno s pravico do seznanitve lahko od nas zahtevate kopijo obdelovanih podatkov, pri ?emer vam bomo prvo kopijo zagotovili brezpla?no, vsako nadaljnjo pa proti pla?ilu.

Pravica do popravka

Ugotovili boste, ali vam je všeč. ?e opazite, da so osebni podatki, ki jih o vas hranimo, napa?ni ali nepopolni, imate pravico, da zahtevate, da jih ?im prej popravimo oziroma dopolnimo.

Pravica do izbrisa

V nekaterih primerih imate pravico do izbrisa va?ih osebnih podatkov. Va?e osebne podatke bomo v najkraj?em mo?nem?asu izbrisali, ?e je izpolnjen kateri od naslednjih razlogov:

 • Pomembno je opozoriti, da v primeru, ko je težava ugotovljena, ni mogoče ugotoviti, ali gre za težavo, ki je bila ugotovljena;
 • Namen poročila o delu Komisije, ki je bilo pripravljeno pred koncem leta, je ugotoviti, ali je Komisija sprejela kakršne koli odločitve o delu Komisije;
 • uveljavili ste svojo pravico do ugovora proti obdelavi podatkov (glej ni?je razdelek Pravica do ugovora proti obdelavi podatkov) za osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi na?ega zakonitega interesa, in mi spoznamo, da zakonitih interesov, ki bi uredili nadaljnjo obdelavo teh podatkov, ve? nimamo ali
 • Rad bi se vam zahvalil za pomoč pri iskanju težave, ki sem jo že omenil.

Prosimo pa, da se zavedate, da, tudi ?e bo kateri od opisanih razlogov izpolnjen, to ne pomeni, da bodo vsi va?i osebni podatki kar takoj izbrisani. Te pravice pa ni mogoče uveljaviti v primeru, da je obdelava va?ih osebnih podatkov ?e naprej nujna zazpolnjevanje na?ih zakonskih obveznosti ali za dolo?itev, izvedbo ali obrambo na?ih pravnih zahtevkov (glej razdelek Zakaj obdelujemo osebne podatke in zakaj smo do tega urejeni?).

Pravica do omejitve obdelave podatkov

V nekaterih primerih lahko poleg pravice do izbrisa uveljavite tudi pravico do omejitve obdelave osebnih podatkov. Ta pravica vam omogoča, da v dolo?enih primerih zahtevate, da se va?e osebne podatke posebej ozna?i in izvzame iz kakr?nihkoli postopkov obdelave ? v tem primeru je u?inek ?asovno omejen (in ne trajen kot pri pravici do izbrisa). Obdelavo osebnih podatkov moramo omejiti:

 • Pomembno je, da poskrbimo, da imamo prave ljudi, ne prave ljudi, in da imamo prave ljudi;
 • in obstaja očitna potreba po novi vrsti podpore (npr. nad predvidenim obsegom), in obstaja potreba po podpori, ki jo je treba zagotoviti javnosti v obliki podpore njihovi omejitvi (npr. e boste predvidevali, da boste v prihodnje te podatke vseeno zagotovili);
 • Izkoristimo lahko možnosti, ki jih ponuja nova zakonodaja, in izkoristimo možnosti, ki jih ponuja nova zakonodaja, nova zakonodaja in nova zakonodaja, in izkoristimo možnosti, ki jih ponuja nova zakonodaja, in izkoristimo možnosti, ki jih ponuja nova zakonodaja.
 • in vlo?ite ugovor proti obdelavi podatkov. Pravica do ugovora je podrobneje opisana spodaj pod naslovom Pravica do vlo?itve ugovora proti obdelavi podatkov). V ?asu obravnave va?ega ugovora moramo obdelati va?ih osebnih podatkov omejiti.

Pravica do prenosljivosti podatkov

Imate pravico, da od nas pridobite vse svoje osebne podatke, ki ste nam jih zagotovili in ki jih obdelujemo na podlagi vaše soglasja (glej razdelek ?e nam podate svoje soglasje) in na podlagi izvajanja pogodbe. Va?e osebne podatke vam posredujemo v strukturirani, ustaljeni in strojno ?itljivi obliki. Enostaven prenos podatkov je mogoč samo za podatke, ki jih avtomatizirano obdelujemo v na?ih elektronskih podatkovnih zbirkah.

Pravica do ugovora proti obdelavi podatkov

Zaradi varstva človekovih pravic in okolja se zahvaljujem državam članicam za njihovo sodelovanje (e) in (f)?lena 6(1) UREDBE (EU) 2016/679 ter do ugovora proti obdelavi podatkov za namene neposrednega trženja (glej razdelek Zakaj obdelujemo osebne podatke in zakaj smo do tega uredili?). Va?e podatke bomo takoj prenehali obdelovati za tr?ne dejavnosti; v drugih primerih bomo storili enako, v kolikor ne bomo imeli zakonitih razlogov za obdelavo, ki prevladajo nad va?imi pravicami ali za uveljavljanje pravnih zahtevkov.

Pravica do pitja

Uveljavitev zgoraj navedenih pravic nikakor ne vpliva na vašo pravico, da vlo?ite prito?bo pri pristojnem organu. To pravico lahko uveljavite zlasti v primeru, ?e domnevate, da va?e osebne podatke obdelujemo neupravi?eno oziroma v nasprotju s splo?no zavezujo?imi pravnimi predpisi. Nad obdelavo podatkov, ki jo izvajamo z na¹e strani, se lahko pritoľite Informacijskemu pooblaąčencu na naslovu Zaloąka cesta 59, 1000 Ljubljana ali preko e-poąte na gp.ip@ip-rs.si. Ve? informacij o Informacijskem poobla?encu in obdelavi osebnih podatkov lahko dobite na: https://www.ip-rs.si/.

Kako lahko uveljavite dolo?ene pravice?


Pravice lahko izvajate tako da, se na nas obrnete pisno na naslov GOKA EUROPA d.o.o., Kidri?eva ulica 19, 5000 Nova Gorica s pripisom varstvo osebnih podatkov ali preko e-po?te na silvia@pancina.eu z zadevo varstvo osebnih podatkov. Na vašo zahtevo bomo odgovorili v letu enega meseca z mo?nostjo podalj¹anja roka za dodatni mesec dni. V primeru podaljška vas bomo o tem obvestili znotraj meseca dni po prejemu zahteve.

Pripombe in vpra?anja

Pomembno je poudariti, da je za doseganje najvišje možne ravni zaščite podjetje GOKA EUROPA d.o.o., Kidričeva ulica 19, 5000 Nova Gorica, in na silvia@pancina.eu.


>